Ny statistik från Skolinspektionen visar vanliga brister inom skolor

Under 2012 fattade Skolinspektionen beslut för 981 grundskolor, 256 gymnasieskolor och 46 kommuner inom ramen för den regelbundna tillsynen.De vanligaste bristerna handlade om information till vårdnadshavare, förebyggande arbete mot kränkande behandling, arbete med åtgärdsprogram och systematiskt kvalitetsarbete.

Statistiken visar i korthet att:

  • Inom ramen för den regelbundna tillsynen 2012 fattade Skolinspektionen beslut för 981 grundskolor (inklusive särskolor och med fritidshem) och 256 gymnasieskolor (inklusive särskolor) samt för 46 kommuner med tillhörande verksamhetsformer (förskola, fritidshem, vuxenutbildning).
  • De flesta granskade skolor fick påpekanden om brister. Vanligast är brister som rör information till vårdnadshavare, skolans/huvudmannens förebyggande arbete mot kränkande behandling, arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd samt systematiskt kvalitetsarbete.
  • 30 av 745 grundskolor och 4 av 213 gymnasieskolor fick inga påpekanden alls.
  • 12 procent av samtliga granskade skolor fick kritik gällande elevhälsa och 9 procent gällande skolbibliotek som är nya krav sedan den nya skollagen trädde i kraft den 1 juli 2011.

http://skolinspektionen.se/sv/Tillsyn–granskning/Nyheter1/Ny-statistik-visar-vanliga-brister-2012/