Bakgrund

Mellanstadiets fritidsklubb Skutan drevs tidigare av en separat föräldraförening. Då driften av fritidsklubben Skutan överfördes till Sturebyskolan från och med 2013 och Stureby elev- och föräldraförening upplöstes beslutades att föreningens tillgångar, i enlighet med stadgarna, skulle överföras till Sturebyskolans Föräldraforum, för ändamål som är förenliga med föreningens mål och syften. Stureby elev-och föräldraföreningens mål och syfte har varit att bedriva fritidsverksamhet för Sturebyskolans mellanstadium.

Syfte

Skutanfondens medel ska användas för fritidsverksamhet för Sturebyskolans mellanstadium.

Villkor

Stureby elev och föräldraförenings årsmöte beslutade att följande villkor ska styra Föräldraforums fördelning av de överförda medlen:

–   Pengarna får användas till fritidsverksamhet inriktad på kultur, skapande och hälsa.

–   Målgruppen är barn på Sturebyskolans mellanstadium.

–   Pengarna får inte användas för reparationer, inventarier eller andra lokalkostnader.

Ansökan om medel

Skutans personal kan ansöka om medel för fritidsverksamheten via mail till föräldraforums Skutangrupp. Ansökan ska innehålla vad som avses och uppskattad kostnad. Skutangruppen tar ställning till ansökan och beviljar/avslår. Föräldraforums kassör verkställer utbetalning mot uppvisande av kvitto. Förskott kan beviljas mot specifikation av tänkt inköp inklusive kostnad.