Meddelande om ogiltig frånvaro

sturebyskolanMed det nya tillvalet till Stockholm Skolwebb, Meddelande om ogiltig frånvaro, kan vårdnadshavare få meddelande, via SMS och/eller e-post, att ogiltig frånvaro registrerats för vårdnadshavarens barn.
Nya styrdokument

Skollagen 7 kap 17 § … ”Om en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånva-rande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag.”
Skolförordning 4 kap 8§ … ”Om en elev på grund av sjukdom eller av någon annan orsak inte kan delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbild-ningen, ska hindret snarast anmälas till skolenheten.”

Ogiltig frånvaro
Frånvaro räknas som ogiltig om en elev uteblir utan att vara sjuk eller utan att ha beviljats ledighet från del av eller hel skoldag. Även sen ankomst räknas som ogiltig frånvaro, om den inte är anmäld i förväg av vårdnads-havare.

Giltig frånvaro
All beviljad (anmäld) frånvaro räknas som giltig. Det kan t.ex. vara sjukdom anmäld av vårdnadshavare eller ledighet beviljad av rektor.

Du kan anmäla ditt barn som giltigt frånvarande antingen via Stockholm Skolwebb eller genom att kontakta skolan på telefonnummer 08-508 463 00

Fullständigt dokument:
Information till vårdnadshavare (MOOF)