Lotta Edholm skrivelse om lokalbehovet på Sturebyskolan

Skrivelse
Utbildningsnämnden 2015-12-17
Lotta Edholm (L)

Skrivelse om lokalbehovet på Sturebyskolan

Sturebyskolan är en skola med mycket goda kunskapsresultat och ett välrenommerat arbete för trygghet och studiero. Undervisningen bedrivs i hemklassrum, en modell som passar Sturebyskolan bra och som har det gjort det lättare att integrera elever med hörselnedsättning i vanliga klasser.

En av byggnaderna som finns på skolan, paviljongen Vitan, behöver avvecklas av många olika skäl. Vitan är utdömd och måste bort.

Från början var förslaget att alla elever skulle flytta in i huvudbyggnaden. Detta skulle påverka skolan negativt bland annat för att möjligheten att arbeta med hemklassrum skulle försvinna. Skolan behöver en permanent tillbyggnad som möjliggör ett fortsatt arbete med hemklassrum. Om detta skrev vi under våren 2015 en skrivelse till utbildningsnämnden.

I svaret på skrivelsen förstod vi att skolan under hösten 2015 skulle få slutgiltigt besked hur deras lokalproblem kunde lösas. Nu har dock hela hösten gått utan att skolan och föräldrarna har fått något besked från staden om när besked om permanent utbyggnad kan tas.

Detta innebär att majoriteten genom senfärdighet att agera förvärrar skolans lokalproblem samt ökar risken för icke genomtänkta akutlösningar.

Sturebyskolan är en skola med mycket gott renommé för sitt genomtänkta arbete för goda kunskapsresultat, för trygghet och mot stök och bråk. De har också ett mycket välfungerande arbete för att på ett bra sätt kunna inkludera elever med hörselnedsättningar i den ordinarie undervisningen. Om deras behov av ändamålsenliga lokaler inte kan tillgodoses hotas naturligtvis det arbetet.

Det är därför högst beklagligt att majoriteten låtit hela hösten gå utan att kunna presentera en lösning. Skolan måste snarast få ett förslag på permanent tillbyggnad samt en presenterad lösning för hur lokalbehovet tillgodoses under byggtiden.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utbildningsförvaltningen:

  • Varför har ingen ny lösning för Sturebyskolan kunnat presenteras under hösten 2015?
  • Hur tänker utbildningsförvaltningen agera för att en ny byggnad ska kunna ersätta den gamla?
  • När får skolan besked om hur den permanenta utbyggnaden kan se ut?
  • När får skolan besked om hur lokalsituationen kan lösas under byggtiden?

Stockholm den

Lotta Edholm (L)

1 svar på ”Lotta Edholm skrivelse om lokalbehovet på Sturebyskolan

  1. Lars Nordenskjöld

    Intressant att läsa inte minst eftersom Lotta Edholm i egenskap av skolborgarråd benämnde de aktiva i gruppen Fler skolor i Enskede som bortskämda enskedeföräldrar – lokalproblemet var aktuellt nu som då

Kommentarer är stängda.