Brev från lärarna i Sturebyskolan till Olle Burell

sturebyskolanHej Olle. Att svenska skolan har haft stort mediefokus är ingen överdrift, snarare en underdrift.  Troligtvis är det ett av de diskussionsämnen där flest människor har synpunkter då de allra flesta själva har gått i skolan. Stora undersökningar som rör skolområdet som PISA och TIMSS visar till viss del olika riktningar gällande resultatet inom de specifika ämnena men entydigt att svenska elever använder lektionstiden allt sämre. Sena ankomster, lång tid innan lektionsstart, fel fokus under lektionstid, låg studiemotivation etc. är vanliga företeelser i den negativa trend som skolan befinner sig i.

Nu vill Utbildningsförvaltningen göra förändringar på Sturebyskolan som i allra högsta grad kommer att påverka studiemiljön och på sikt även studieresultaten. På Sturebyskolans skolgård står en barack, den kallas för Vitan. Baracken måste rivas då bygglovet gick ut 2009. De elever som i dagsläget arbetar där, 120 stycken, kommer att behöva flyttas in i huvudbyggnaden. Vi är redan trångbodda, i varje klass går 30 elever och det finns inte plats för fler elever. Utbildningsförvaltningens lösning är att slopa hemklassrummen och att skolan fortsättningsvis använder sig av ett system med skåp och ämnesklassrum. I regel innebär det att varje elev behöver byta klassrum minst sex gånger per dag.

Sturebyskolan hade vid senaste granskning av Skolinspektionen noll anmärkningar. Sturebyskolan har höga meritvärden, bättre än vad som skulle kunna förväntas utifrån SALSA-modellen. Sturebyskolan har betydligt bättre medarbetarenkätsresultat än genomsnittet i Stockholm. Ovanstående resultat är mätbara och där ligger Sturebyskolan i framkant.

De resultat som är svårare att mäta är de beträffande mobbning, trygghet, elevhälsa, hur vi skapar en lugn arbetsmiljö för våra elever och hur vi förebygger utanförskap på gruppnivå för elever i behov av särskilt stöd. Vi vågar påstå att få skolor lyckas skapa en lika trygg, lugn och inkluderande arbetsmiljö som vi gör på Sturebyskolan. Detta är dock inget som kommer gratis på grund av att skolan har ett fördelaktigt elevunderlag. Denna miljö skapas genom ett systematiskt arbete där tydlighet och lugn är grundpelare. Vi samlar in mobiltelefoner innan eleven går in i klassrummet, vi ställer upp på led, ser till att skor står i prydliga rader, markerar en tydlig start på lektionen osv. Dessutom har eleverna en trygghet i sitt hemklassrum.

Ovanstående, förutom det sistnämnda, är naturligtvis saker som man kan göra även i ett scenario där man inför ämnesklassrum och skåp. Men faktum kvarstår, elevskåp, ämnesklassrum och en ökning på 150 elever (120 elever från baracken och elever på ingång till kommande läsår) på samma yta i ett första skede innebär en stor försämring av förutsättningar för skolans elever och personal. Sturebyskolan är inte byggd för att kunna ta emot ett så stort antal elever. Skåpen som måste ställas ut kommer att uppta det utrymme som i dagsläget är elevernas rast- och studieutrymme. Sturebyskolan är inte byggd för att kunna klara av ett ökat elevantal även när det kommer till ventilation. Luftmätningarna är i allra högsta grad undermåliga. Sturebyskolan och dess aula är inte byggd för att klara av en ökad ljudnivå. Elevernas hälsa och välmående kommer definitivt att påverkas till det sämre. Detta leder i sin tur till försämrade studieresultat.

Utöver ovanstående faktum är Stureby en mycket populär förort till Stockholm som bara växer. De som flyttar hit är barnfamiljer. I Stureby bygger man nya bostäder. Det är mycket dålig stadsplanering och endast en kortsiktig lösning att införa de förändringar som man nu vill göra på skolan. För man kommer inom en snar framtid att bli tvungen att bygga ut skolan för att möta det växande elevantalet. Dessutom väljer man att äventyra nuvarande elevers välmående och studieframgångar.

Sturebyskolans höga meritvärden är ett resultat av ett systematiskt kvalitetsarbete. Ledning och lärare har arbetat målmedvetet för att få en så fin skola som är lugn och trygg och som har både nöjda elever och föräldrar. En liten andel av eleverna på Sturebyskolan kommer att klara sig oavsett vilka förändringar som införs. En större del elever kommer att få försämrade förutsättningar för att klara av sin skolgång på bästa möjliga sätt. En del elever, de elever som är i behov av särskilt stöd (barn med läs- och skrivsvårigheter, barn med neuropsykiatriska funktionshinder, barn med grav hörselnedsättning, ensamkommande barn), kommer att lida av dessa förändringar och det finns en påtaglig risk att de misslyckas. Dessa elever behöver kontinuitet och trygghet i form av ramar och rutiner som ser likadana ut. Med en förändring av skolans nuvarande pedagogiska upplägg för dessa elever, omöjliggör man det för pedagogen att genomföra ovanstående. Vi är måna om att alla elever ska lyckas utifrån sina förutsättningar.

Därutöver är det anmärkningsvärt att man på andra skolor i staden väljer att införa åtgärder, som till exempel hemklassrum, som vi idag har på Sturebyskolan men som Utbildningsförvaltningen nu vill tvinga oss att ta bort. Där andra ser fördelar väljer de ansvariga att blunda istället för att ta ansvar för en misslyckad stadsplanering.

Allt detta har ansvariga på Utbildningsförvaltningen valt att bortse ifrån. Enligt den information som vi har fått är beslutet inte politiskt förankrat vilket man kan ifrågasätta i och med att de är politikerna som kommer att få stå till svars när beslutet är genomfört och studieresultaten dalar och föräldrar kräver svar.

På Sturebyskolan finns en aktiv föräldragrupp som absolut inte vill att dessa förändringar ska genomföras för de inser hur de skulle drabba deras barn. De har den 4:e mars 2015 bjudit in ansvariga på Utbildningsförvaltningen för att föra en diskussion kring förändringarna som de vill genomföra men Utbildningsförvaltningen har avböjt att närvara.

Stockholm stad har en vision. Den lyder: Stockholm 2030 – en skola i världsklass. Dessa förändringar som Utbildningsförvaltningen nu vill genomföra går stick i stäv med deras vision! Istället för att bygga en skola i världsklass, väljer man att nedmontera en skola som är på god väg att uppfylla stadens vision.

Med vänliga hälsningar

Lärare på Sturebyskolan

1 svar på ”Brev från lärarna i Sturebyskolan till Olle Burell

  1. Eva Danielsson

    En nitisk tjänsteman har fått i uppdrag att spara på lokaler
    . Kommunal budget går före skollağen. @jhemstrom

Kommentarer är stängda.