Vi vädjar till dig som folkvald att sätta dig in i detta ärende.

Föräldraforum SturebyskolanVi som skriver representerar Sturebyskolans föräldrar.

Sturebyskolan – en framgångsrik skola
Sturebyskolan är en mycket populär och framgångsrik skola, som på några år tack vara en medveten och konsekvent genomförd pedagogik, uppnått mycket höga meritvärden, uppskattning och goda resultat i alla genomförda mätningar.

Skolan har också gjort stora satsningar på elever i behov av särskilt stöd och för elever med funktionsnedsättning.

Hemklassrum inkluderar elever med funktionsnedsättning

Skolans framgångsrika pedagogik bygger på ett system med hemklassrum. Eleverna har sina egna klassrum, lärarna går runt. Framförallt är detta viktigt för elever med särskilda behov och för elever med funktionsnedsättning. Vissa klassrum har t ex kunnat utrustas med hörselslingor, så att alla elever med hörselnedsättning kan höra både läraren och kamraterna, vilket bidrar till inkludering.

Systemet med hemklassrum är ett avgörande stöd också för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De leder till ro och trygghet, vilket bidrar till inkludering och en fungerande utbildningssituation. Skolans arkitektur är också gjord för detta system. Den pedagogiska idé som alla lärare samlats kring med måltavlor i varje klassrum är systematiskt och konsekvent genomförd, och det har bidragit till skolans framgångar.

Framgången riskerar nu att raseras

Allt detta riskerar nu att raseras av ogenomtänkta och snabbt genomförda förändringar, som enligt vad vi erfarit planeras på tjänstemannanivå inom utbildningsförvaltningen. Förvaltningens planer går helt emot skolledningen och en samlad lärarkårs önskemål och pedagogiska bedömning. Som föräldrar står vi helt bakom lärare och skolledning. Professionens bedömning och autonomi måste respekteras.

Utdömd paviljong

En paviljong på skolan har stått där i mer än 15 år, och är nu utdömd till följd av bl a mögel, dålig ventilation och ålder. Paviljongen ska rivas, och trots skolledningens önskemål och påpekanden för flera år sedan har förvaltningen inte vidtagit några åtgärder. Först nu har man beslutat om rivning, men har då inga rimliga planer på hur situationen ska hanteras.

Positivt att skolan växer!

Det som skulle behövas är en ny byggnad som också skulle öka möjligheten att ta emot fler elever i skolan. Som föräldrar till dagens barn på skolan motsätter vi oss inte att skolan växer. Vi förstår till fullo behovet av att skolor i området, inte minst pedagogiskt väldigt framgångsrika och uppskattade skolor, får växa.

Saknar konsekvensanalys

Den förändring som nu är på väg att genomföras sker utan närmare utredning eller konsekvensanalys. Förvaltningens planer går ut på att riva den gamla paviljongen, utan att den ersätts med en ny. I stället ska 150 elever flytta in i huvudbyggnaden. För att klara det måste skolan lägga om hela verksamheten, överge systemet med hemklassrum, överge dagens stöd till elever i behov av särskilt stöd, samt placera mängder med elevskåp i lokaler inte ritade för detta, med risk för ordningsproblem och skadad värdegrund.

Saknar dialog

Som föräldrar är vi närmast förtvivlade över skolförvaltningens brist på förståelse för Sturebyskolans arbete och pedagogik, liksom oförmågan att föra en dialog med oss engagerade och konstruktiva föräldrarepresentanter. Vi hoppas att du som demokratiskt vald representant tar dig tid att sätta sdg in i situationen för att kunna styra upp verksamheten utifrån elevernas behov och pedagogernas råd.

Tillfällig lösning under tiden

Vi inser att det inte finns några enkla eller snabba lösningar, inte minst med tanke på hur elevunderlaget växer och köerna till Sturebyskolan blir längre. Den möjlighet vi ser, är att man i god ordning planerar en ny byggnad för den växande verksamheten. Det borde egentligen redan ha skett, men det är inte försent. Det kommer rimligtvis att ta ett antal år, och därför bör man kunna sätta upp en provisorisk paviljong med minst fyra klassrum inom skolans nuvarande område. Det handlar då om en annan lokalisering än den nuvarande paviljongen som ska rivas och där det skulle kunna byggas nytt. Så vitt vi känner till finns flera möjligheter att snabbt placera en ny tillfällig paviljong, som fyller dagens behov, inom det område skolan redan har. Den möjligheten bör utredas, beslutas och genomföras skyndsamt, för att vara i funktion till HT-15.

Vi vädjar till dig som folkvald att sätta dig in i detta ärende för att kunna medverka till att Sturebyskolan kan fortsätta vara en skola i framkant, med stigande resultat, och som också i god ordning kan ta emot nya elever. Men det får inte ske genom att existerande verksamhet slås i spillror.

 

För Sturebyskolans Föräldraforum

Helena Kettner Rudberg         helket@hotmail.com               076-540 27 74 (Ordförande)

Britt-Marie Kronfjäll                  britt.marie.kronfjall@swipnet.se 070-324 02 01

Cristina Karlsson                         cristinac@live.se                        070-557 16 14

Maria Lundberg                          mlundberg2268@gmail.com 070-259 83 84

Som PDF dokument ->Brev Olle

1 svar på ”Vi vädjar till dig som folkvald att sätta dig in i detta ärende.

  1. Marina Tjelvling

    Bra skrivelse, tack för den styreslsen! Hur ser i övrigt er strategi ut från föräldrahåll? Finns det något vi kan göra tillsammans eller var för sig? PM:a gärna svar om ni inte vill lägga ut det här.tack

Kommentarer är stängda.