Vi som förälder till CI-barn är oroade av Utbildningsförvaltningens förslag

Vi är, precis som alla andra, mycket oroade över den information som kommer från Utbildningsförvaltningen och deras förslag (vi får väl välja att se det som ett förslag ännu så länge) kring Sturebyskolan. Jag vet att det pågår mycket aktivitet i frågan och att Föräldraforum och andra grupperingar gör det man kan för att få Utbildningsförvaltningen på andra tankar. Även vi agerar. Naturligtvis utifrån vårt barns bästa men även för alla andra elever och skolan som helhet.

Vi har varit i kontakt med Barnplantornas ordförande, Ann-Charlotte Gyllenram för tips och råd. Ann-Charlotte stödjer skolans undervisningsform och trycker på vilka behov ett CI-barn har för att gå i vanlig skola. Man kan notera att kostnaderna för ett barn i en kommunal skola är betydligt lägre än i specialskolan.

Vi som föräldrar har rätt att välja skola men utsätter samtidigt kommunen för en extra kostnad om vi skulle välja en specialskola. Kostnaderna, för kommunen, för ett barn i specialskola beräknas till cirka 250 000 kronor per år medan kostnaderna, för kommunen, för ett barn i kommunal skola beräknas till cirka 75 000 kronor per år. Det statliga stödet oavsett val av skolform borträknat (http://www.barnplantorna.se/UserFiles/file/ledare/Ledare_BP2010-1.pdf). De anpassningar som behöver göras i Sturebyskolan/år kommer inte på långa vägar upp till de nivåerna/år

Man kan dessutom argumentera för att de anpassningar (som kostar pengar men som samtidigt är en besparing i jämförelse med kostnaderna som staden skulle drabbas av om vi väljer en specialskola) som behöver göras för CI-barn kommer andra barn tillgodo. Det finns ett flertal studier som visar att anpassningar som görs för hörselskadade blir bättre för alla barn men framför allt för barn med invandrarbakgrund och för barn med dyslexi.

Det pågår en utredning på uppdrag av Utbildningsdepartementet som leds av Jan Sydhoff om hörselskadade barn. Det dröjer innan den lämnar sitt betänkande men vi vet att utredningen kommer att vara positiv till integrerad skolgång inte bara utifrån ett pedagogiskt perspektiv utan även krasst utifrån ekonomi.

Cochleaimplantat är ett hörseltekniskt hjälpmedel som bidrar till att barnen kan tillägna sig hörsel och tal, men ett CI ger inte en fullgod hörsel. CI-barn behöver en tillrättalagd god ljudmiljö och hörselmedveten omgivning för att tillgodogöra sig undervisning fullt ut. Dessa barn behöver stöd i form av struktur, extra pedagogiskt stöd, ljudvila, repetition av instruktioner, hörselhjälpmedel, anpassad ljudmiljö, hörselkompetens hos lärare och andra resurspersoner.

De har ofta svårigheter att klara kommunikation i stor grupp, har svårt att uppfatta tal då omgivningsljuden blir alltför störande. Mycket energi går åt när de lyssnar och avläser, vilket leder till trötthet och koncentrationstapp som i sin tur leder till bristande kunskapsinhämtning. De behöver få hjälp till förförståelse och behöver få instruktioner repeterade. De behöver även få möjlighet att ta kortare pauser (ljudvila) i en lugn ljudmiljö, t.ex i en mindre grupp. De behöver undervisning i mindre grupp så ofta som möjligt.

För att åstadkomma en bra miljö för CI-barnen krävs en anpassning av antalet elever i klassen, max 26. Två lärare i klassen samt en extra pedagog under hela skoltiden. Ljudanpassad miljö i undervisningslokalerna (ljudabsorbenter, anslagstavlor, ljuddämpande textiler, tassar på möbler, ”tysta” bänkar, dörrlist, etc). Modern hörselteknik (slinga, lärar- och elevmikrofoner, högtalarsystem så att de kan höra vad BÅDE lärare och kamrater säger) i klassrum där dessa barn vistas.

Portabel hörselhjälpmedel vid idrott, slöjd, bild, musik, hemkunskap och vid utflykter. Kontinuerlig kompetensutveckling för lärarlaget för att säkerställa ett hörselmedvetet förhållningssätt. Schemalagd ljudvila. Hemspråksundervisning i svenska på teckenspråk (beroende av teckenspråk i vissa situationer t.ex dusch efter idrotten eller vid fel på hörseltekniken). Dela klassen så ofta som möjligt.

Med vänliga hälsningar

//Johan och Lotta