Till grundskolechef Carina Hallqvist Stockholms stads utbildningsförvaltning

Föräldraforum SturebyskolanSturebyskolans Föräldraforum har i två brev, september 2013 och juni 2014 uppmärksammat Utbildningsförvaltningen på den akuta situation som råder på Sturebyskolan med klart underdimensionerade och funktionsodugliga lokaler ställt i relation till det alltmer ökande elevantalet.

Efter det senaste brevet blev vi inbjudna till Utbildningsförvaltningen i november i år för att, så som vi trodde, presenteras för de åtgärder som skulle förändra den rådande situationen till det bättre. Dessvärre infriades inte våra förväntningar. Vi fick istället ta del av Utbildningsförvaltningens relativt nya statistikverktyg som skapar nyckeltal av skolors verksamhet, bland annat elevantal ställt i relation till skolans lokalyta. Genom detta verktyg (baserad på förra läsårets siffror) fick Föräldraforum veta att Sturebyskolan inte alls var så trångbodd så som vi har framställt det.

Presentera så snart som möjligt en sammanfattning av den kortsiktiga planen

Vi fick i samband med mötet beskedet att den kortsiktiga planen skulle vara klar i slutet av november. Så vitt vi förstod skulle den kortsiktiga planen vara inriktad på att avlasta Sturebyskolan vad gäller elevantalstillväxt genom tillbyggnader på andra skolor snarare än ombyggnad eller tillbyggnad på Sturebyskolan. Vi förstod också att ett antal av problemen på Sturebyskolan, till exempel undermåliga lokaler i Vitan och mycket korta pass i skolbespisningen inte skulle bli adresserade i den kortsiktiga planen.

Föräldraforum önskar snarast ta del av den kortsiktiga planen, som förhoppningsvis visar hur Sturebyskolan
avlastas vad gäller den förväntade ökningen av barn i Sturebyskolans och andra näraliggande skolors
upptagningsområden.

Utbildningsförvaltningen bör snarast agera i Sturebyskolans akuta lokalfrågor

Föräldraforum har i de tidigare skrivelserna främst lyft fram problemen med den funktionsodugliga paviljongen Vitan samt underdimensionerade lokaler för slöjd, idrott och bespisning. Detta diskuterades också på mötet på Utbildningsförvaltningen i november.

Verktyg av det slag som presenterades på mötet, är många gånger utmärkta, de skapar underlag för jämförelser och underlättar bedömningen av en verksamhet. Men man bör inte enbart förlita sig till de resultat som presenteras, de måste sättas i relation till verkligheten och det på plats. Sturebyskolans Föräldraforum upplevde att den bild som gavs av skolans situation på mötet inte stämde med den bild som vi föräldrar har. Skolan är verkligen trångbodd och lokalerna är undermåliga. Vi tar av den anledningen för givet att Utbildningsförvaltningen snarast kompletterar sin analys med dels aktuella siffror i verktyget (det vill säga innevarande läsårs), dels med besök på Sturebyskolan för att på plats kunna ta del av de problem som vi beskrivit i våra tidigare kontakter.

Vår uppfattning är att vissa lokaler, redan idag är underdimensionerade till ytan eller funktionen. Till detta kommer skolan att växa genom att fler årskurser blir fyr-parallelliga, vilket kommer att förvärra situationen ytterligare. Vi är övertygade om att en detaljerad utvärdering på plats kommer att ge stöd för vår uppfattning.

Vi förväntar oss att Utbildningsförvaltningen efter en detaljerad utvärdering med hjälp av lokalstrateg, ger en tydlig problembeskrivning som baserar sig på kunskap om de lokala förhållandena på Sturebyskolan. Därefter förväntar vi oss att det snarast utformas en konkret och genomförbar åtgärdsplan för att lösa dessa lokalbrister.

Riv Vitan – och bygg nytt!

Båda parter var överens om att Vitan nu stått fem år längre än vad bygglovet tillåter och att det är oacceptabelt. Ventilationen är undermålig, vilket leder till att flera av eleverna lider av astmaliknande besvär, utslag och koncentrationssvårigheter. Ett förslag från förvaltningen var att eleverna på Vitan av den anledningen skulle flytta in i skolans huvudbyggnad. För att få rum med fyra nya klasser föreslog förvaltningen att de hemklassrum som åk 7-9 idag disponerar skulle ersättas med ämnesrum och skåp. Det skulle då ge utrymme för Vitans fyra klasser i huvudbyggnaden. Även om det skulle lösa det akuta problemet med Vitan menar Sturebyskolans Föräldraforum att det inte är en lösning som skulle fungera på sikt.

Sturebyskolan är en skola som är känd för sin goda atmosfär, sin kompetens och sina goda resultat. Det är statistiskt sett få elever som väljer fristående alternativ. Hemklassrummen skapar trivsel, trygghet och studiero för eleverna. Om de gemensamma utrymmena ska lämna plats till 370 skåp blir det än trängre och den redan nu något för höga ljudnivån stiger i takt med att alla elever inför varje lektion måste passera skåpen.

Föräldraforum tar helt avstånd från förslaget att Vitans elever ska flytta in i huvudbyggnaden, att hemklassrummen för äldre elever försvinner och att 370 skåp ska placeras i huvudbyggnaden.

Bygg ut eller bygg ny matsal!

När eleverna ska äta lunch måste vistelsen i matsalen dels börja väldigt tidigt, ca 10.30, dels klaras av på kortare tid än önskvärt för att ge plats för efterkommande grupper. Trappan är placerad mitt i matsalen och utgör en flaskhals för flödet, därav mindre och fler matlag än vad statistikverktyget anger som möjligt. Föräldraforum kräver att matsalen snarast byggs ut eller åtgärdas på annat sätt så att fler kan äta samtidigt under en mer realistisk lunchtid.

Föräldraforum kräver att Utbildningsförvaltningen så snart som möjligt påbörjar följande processer:

Riv den utdömda paviljongen Vitan
• Ersätt Vitan tillfälligt med en ny paviljong i två våningar som rymmer sex klassrum och två slöjdsalar (så kallade kombisalar)
• Påbörja genast planeringsarbetet för ett nytt befintligt hus där Vitan i dag står. Även det ska innehålla sex klassrum och två slöjdsalar (så kallade kombisalar)
• Påbörja genast planeringsarbetet för en ny eller utbyggd matsal

Halva läsåret har nu passerat. Om en fungerande lösning ska ha kommit till stånd inför nästkommande läsår, då ytterligare en femteklass ska börja är det hög tid att vidta åtgärder NU!

Sturebyskolans Föräldraforum genom

Helena Kettner Rudberg, ordförande Britt-Marie Kronfjäll, sekreterare
Cristina Carlson, föräldrarepresentant Jonas Sköldberg, föräldrarepresentant

Brev utbildningsförvaltningen DEC

4 svar på ”Till grundskolechef Carina Hallqvist Stockholms stads utbildningsförvaltning

  1. Carola Hällgren

    Lägg gärna ut dokumentet även på ”fler skolor i Enskede” eftersom inte alla är med i denna grupp

  2. Linda Broström

    Bra! Utifrån tidigare arbete med ”Fler skolor i Enskede” så tror jag att det kan vara en idé att kontakta de ansvariga politikerna också. (Inte för att det lösta frågan över huvud taget, men ändå…)

Kommentarer är stängda.