Politikerna om vintervägsinsatserna i vintras. Förbättring kommande vinter?

En av de stora frågorna för bättre framkomlighet för oskyddade trafikanter (gång och cykel) och trafiksäkerhet runt Sturebyskolan är bättre snöröjning.

Vid trafik- och renhållningsnämndens sammanträde den 20 maj redovisas och behandlas vinterväghållningsinsatserna i Stockholms stad vintern 2012/2013. Uppföljningen visar på brister och Trafikkontoret jobbar med förbättringsåtgärder inför nästa års vintersäsong.

Redovisningen av vinterväghållningsinsatserna visar att det har rått exceptionella förhållanden samt att entreprenörerna i vissa delar har brustit i sitt arbete med nedsatt framkomlighet och trafiksäkerhet som konsekvens.

Så här säger trafikborgarrådet:

– Även om det har rått exceptionella väderförhållanden måste Stockholms stads vinterväghållning bli bättre. Efter ett snöoväder är det viktigt återställa stockholmarnas vardag så snart som möjligt.

– Till nästa vintersäsong kommer flera förbättringsåtgärder genomföras. Det är viktigt att Trafikkontorets utvecklingsarbete förbättrar Stockholms stads beredskap för att hantera tuffa vinterförhållanden.

Information om förbättringsåtgärderna 2013/2014:
1.  Nytt system för uppföljning av entreprenörernas arbete genom att alla fordons rörelser följs via GPS.
2.  Snabbare, bättre och tydligare information till stockholmarna om hur vinterväghållningen prioriteras på stadens webbsidor. Kartor ska tydligt visa prioriterade vägar för kollektivtrafik, gång, cykel och bil
3.  Tydlig info kring hur resurserna prioriteras vid klass 2-varning eller svårare.
4.  Bättre möjligheter att ta emot och vidarebefordra stockholmarnas synpunkter och felanmälningar direkt till berörd entreprenör via ny applikation och webbtjänst ”Tyck till”
5.  Ökad kapacitet för att ta emot samtal på Trafik Stockholm
6.  Fortsatt utveckling av nya metoder för att hålla pendlingsstråk för cyklister snö- och isfria
7.  Förbättrad intern koordination av vinterväghållningsarbetet med stadsmiljö som sammankallande och med medverkan från kommunikation, tillstånd, avfall. Den interna koordinationen ska säkerställa samordning och kommunikation om läget, genomförda och planerade åtgärder internt och externt
8.  Utredning av lägen för snöupplag och ansökan om dispens för tippning av snö i vatten

Läs uppföljning och redovisning i sin helhet