Protokoll möte med Föräldraforum Sturebyskolan 2013-03-13

Föräldraforum SturebyskolanSkolan fortsätter att vara väldigt populär. Detta har gjort att trycket är stort på skolan och nu har förvaltningen bestämt att skolan ska växa ytterligare. Det verkar som att skolan kommer att växa med ytterligare ca 200 barn. Hur detta ska gå till är inte riktigt klart än.

Protokoll möte med Föräldraforum Sturebyskolan 2013-03-13

Representant från skolan (Tobias) har ordet

Skolan drabbas av användandet av sociala medier. Två uppmärksammade fall i Sturebyskolan i åttan förra året och i fyran i år. Flera tankar om hur detta ska hanteras har diskuterats, framförallt inom trygghetsteamet på skolan. Man har valt att bjuda in alla föräldrar till en kväll med Thomas Bergström från trygghetsteamet för att informera och ge möjlighet till föräldrarna att diskutera detta med varandra. Skolledningen tittar på datum mitten/slutet av maj. Just nu i klasserna hanterar mentorerna det i vissa fall med hjälp av trygghetsteamet.

Skolan fortsätter att vara väldigt populär. Detta har gjort att trycket är stort på skolan och nu har förvaltningen bestämt att skolan ska växa ytterligare. Det verkar som att skolan kommer att växa med ytterligare ca 200 barn. Hur detta ska gå till är inte riktigt klart än. Carina Hallkvist, grundskolechef, kommer komma till skolan på nästa FF möte.

Intagningen i höst håller man på att arbeta med, det är stort tryck och det kommer bli många avslag.

Genomgång av tidigare protokoll FF möte 2013-01-30Annika får gå igenom de utestående punkterna från förra protokollet, eftersom det är saker som bör återrapporteras.

Skolrådet

Förslag på att pensionärer ska agera som rastvakter. Den första föreningen som kontaktades sa nej, Man har nu hittat en annan förening som blev eld och lågor. Just nu diskuteras försäkringsfrågan, men det drivs av pensionärsföreningen mot Skandia.

Kan man använda äldre elever att vara ”rastkompisar” liknande det man har i Örby? Tas upp på skolrådet.

Skolledningen kommer att diskutera ekevrådsprotokollen efter varje möte för att det ska bli tydligt att det händer något efter mötet.

Önskemål från barn/föräldrar att elevrådet är mer lärande, typ att en elev är ordförande och en annan sekreterare och läraren moderator/stöd.

Övriga frågor

Nattvandrargruppen

Fungerar bra just nu. Svårt att få engagerade föräldrar. Vissa helger är det ingen som går och ibland är det svårt att lokalisera vem man ska lämna över ryggsäcken till eller få den från.

Trafikgruppen

Bygge gör trafikmiljön på vägen till skolan på Uddeholmsvägen/Tussmötevägen farlig. Lotta kontaktar Marina för att se hur aktiv trafikgruppen är och vilka som är med. Är detta något skolan kan skriva till byggarna om?

Cykeldagen 5/5 2013

Planering pågår. Allt under kontroll.

Ekbacken

Föräldramöte dagen innan sportlovet där föräldrar fick tycka till om hur man ska informera om klassindelningen. Skolan har bestämt att pedagogerna sköter indelningen. Hur den ska se ut kommer informeras om inom kort.

Önskemål om att det skapas en arbetsgrupp inom FF som driver frågor rörande Ekbacken nu och inför framtiden. Det vore också önskvärt om det finns en representant per grupp (8 st i år). Finns det inga fler från Ekbacken som kan vara med på mötena?

Betyg

Önskemål om att få en föräldrainformationskväll om studieteknik eftersom det är svårt att stötta eleverna hemma. Det är idag svårt att få A och det är svårt att förstå vad barnen behöver för att få ett A.

Kanske ha ett ”train the trainer” angreppssätt där några föräldrar får info som sedan kan ta det vidare? Något liknande www.hjarna.se? Lyfta frågan på nästa möte med Elisabeth?

Uppgift till alla representanter inför nästa möte:

– Formulera vad som de facto är representanternas uppgift och ansvar? Titta på vad som är gjort tidigare.
– Skicka info om nästa möte till Elisabeth innan nästa så det kan gå ut med veckobreven

Nästa möte

Förslag: den 23, 24, 25 april eller 7:e maj. Datumen kollas av med Carina Hallkvist (Grundskoleschef) innan ett definitivt datum fastställs.

Protokoll FF-möte 130313