Förändra barnens trafiksituation, skapa en trafiksäker miljö för Sturebyskolans elever och personal till och från skolan – driver frågan kring att minska trafikkaoset kring skolan, bättre avlämningsmöjligheter, fler vandrande bussar.

  • Magdalena Östling
  • Malin Chapo
  • Catrin Haggärde
  • Charlotta Hedvik

trafikgrupp@ffsturebyskolan.se

För att alla intresserade ska kunna följa trafikgruppens arbete loggas nedan aktuella händelser sedan gruppen startade i oktober 2010.

2013-11-18

 2013-11-10

I november påbörjar Trafikkontoret införandet av de nya parkeringsreglerna som ska underlätta gatuunderhåll i området.

De nya parkeringsreglerna kommer bland annat underlätta snöröjningen och därmed kunna förbättra säkerheten för de barn och föräldrar som väljer att promenera till skolan.

Klicka på länken för mer information om de nya parkeringsreglerna. parkeringsregler

2013-11-10

100 nya cykelställ har installerats Över 100 nya cykelställ har nu  installerats runt Sturebyskolan. Föräldraforum har under lång tid drivit frågan och nu har Trafikkontoret infriat löftet att detta skulle ske före jullovet!  Arbetet utfördes i rasande tempo i samband med höstlovet. I medföljande ritning kan man se exakt var cykelställen placerats.
Många är glada över dessa ställ, både elever, personal och föräldrar!

2012-01-20

Trafikenkäten skickas ut till alla vårdnadshavare till elever på skolan. V.v. och fyll i enkäten. Ta den här chansen till att kunna påverka trafiksituationen kring skolan!

Här kommer länken till Trafikenkäten: Hemuppgift-trafikanalys. Senast fredagen 27 januari vill klassläraren ha trafikenkäten ifylld tillbaka.

2011-12-20

Trafikgruppen hade ett möte för att diskutera strategien framöver.

I början av året kommer Trafikkontoret i samarbeta med skolan och Trafikgruppen genomföra en Trafikanalys. Detta betyder att alla vårdnadshavare kommer att få hem en enkät angående trafiksituationen kring skolan.

Trafikgruppen kommer att ta kontakt med Veidekke (ansvarig byggbolag för de 96 lägenheter som kommer att byggas kring Bastuhagsvägen) för att diskutera / kunna påverka trafiksäkerheten under byggnationstiden.

2011-11-14

Trafikgruppen och Trafikkontoret hade ett möte läs minnesanteckningar här:

2011-10-26

Trafikgruppen, föräldrar, skolledning och parkeringsvakter blir interjuvade av tidningen ”mitt i söderort”.

2011-10-25

Mitt i söderort ringer och intejuvar representanter från trafikgruppen och bokar möte på skolan dagen efter.

2011-10-24

Trafikkontoret kommer ut till skolan och svarar på frågor om kommande åtgärder och tillfälliga lösningar fram tills att mer permanenta åtgärder kan genomföras.Flera punkter återremmiterades till Trafikkontoret som återkommer med svar på frågor senast 4 november i år. Minnesanteckningar från mötet.

Årsmöte i föräldraforum. Trafikgruppen tackar av Mats Rydén för fina insatser och hälsar Charlotta Hedvik välkommen till gruppen. Ellen tar över rollen som sammankallande

2011-10-20

Trafikgruppen bjuder in Trafikkontoret till måndagens möte med anledning av den aktua situation som uppstått på skolan där elever har varit nära att elver kommit till skada på gräsmattan.

2011-10-10

Trafikgruppen berättar om skrivelsens innehåll och om gruppens tidigare arbete under mötet i föräldraforum.

2011-10-06

En sammanställning av föräldrarnas synpunkter och nya konkreta förslag för en förbättrad trafiksituation runt skolan lämnas till Trafikkontoret som svar på deras utredning och åtgärdsförslag.

2011-09-29

Trafikgruppen presenterar delar av sin verksamhet under föräldramötet 6-9

2011-09-25

Trafikgruppen skickar utredningen för kännedom till föräldrar genom klassrepresentanterna i föräldraforum och uppmuntrar att lämna synpunkter till trafikgruppen senast den 29/9

2011-09-24

Trafikkontoret skickar sin utredning om åtgärder för bättre trafikmiljö runt Sturebyskolan på remiss.

2011-09-22

Trafikgruppen presenterar delar av sin verksamhet under föräldramötet 4-5

2011-09-15

Trafikgruppen presenterar delar av sin verksamhet under föräldramötet FB-3

2011-09-14

Trafikgruppen förbereder presentation inför första föräldramötet F-3, den 15 september.

2011-09-07

Trafikgruppen förmedlar skolans sammanställda resultatet av de bilfria veckorna till Trafikkontoret samt efterlyser utredningen som skulle vara klar i slutet av augusti.

2011-06-27

Trafigruppen faktagranskar och lämnar sina synpunkter på Venturas sammanställning över trafiksituationen kring skolan.

2011-05-26

BMXskolshow om cykelsäkerhet. En uppvisning i aulan för åk 4 till åk9. Trafikgruppen har medverkat till att det skulle bli möjligt. Aktiviteten sponsras av Trafikkontoret.

2011-05-25

Trafikgruppen träffar två konsulter från Ventura. Konsulterna ska genomföra en utredning av trafiksituationen runt skolan. Utredningen ska vara klar innan sista veckan i augusti. Därefter presenteras den för Trafikkontoret och eventuella åtgärder stäms av. Trafikgruppen och rektor gick igenom vilka problem som hade identifierats runt skolan och trafikgruppens skrivelse och sammanfattning lämnades över till konsulterna. Läs skrivelsen här: Synpunkter 25maj Mötet avslutades med en promenad i området.

2011-05-23

Möte i föräldraforum. Trafikgruppen presenterar sitt arbete i gruppen och innehållet i den skrivelse som kommer att lämnas över till Trafikkontoret via deras konsulter den 25maj.

2011-05-16

Trafikgruppen delar broschyrer om vandrande skolbussar och informationsmeddelande om forumets verksamhet i samband med förskoleklassinformationskvällen på skolan.

2011-05-12

Möte i Trafikgruppen för att förbereda inför eventuellt möte med konsult 25 maj.  Beslutades att sammanställa alla hittills inkomna förslag i en skrivelse som presenteras för ff den 23 maj. Elevrådet kontaktas för synpunkter inför konsultträffen. Den 16 maj delar vi ut broschyrer om vandrande skolbussar till blivande förskoleklassföräldrar. Vi följer upp de bilfria veckorna genom kontakt med lärarna. Undersöker möjligheten till fler banderoller runt skolan.

2011-05-08

Cykeldag. Trafikgruppen informerar om vandrande skolbussar och samlar in synpunkter på åtgärder för förbättrad trafiksituation i området.

2011-05-05

Trafikgruppen träffas och förbereder inför cykeldagen.

2011-04-15

Brev ut till alla klasser om de bilfria veckorna. Bjuder in föräldar från alla FB och 1:or att bemanna en station som stöd för att bilda vandrande skolbussar samt lyssna in synpunkter på nuvarande trafiksituation och möjliga åtgärder för att öka trafiksäkerhet runt skolan.

2011-04-13

Trafikgruppen träffas för att diskutera upplägg inför bilfria veckor och prata igenom vilka synpunkter som kan bli aktuella att framföra i ett eventuellt möte med en konsult.

2011-04-05

Trafikkontoret meddelar att de kommer att uppdra åt en konsult att,  i samarbete med skolan och föräldraföreningen,  titta på möjliga avlämningsplatser och övriga trafiksäkerhetsåtgärder vid skolan.

2011-02-16

Möte mellan trafikgruppen, rektor och trafikkontoret. Beslutades att vi ska utmana Enskedefältets skola isamband med tre bilfria veckor, i maj. Chans att vinna pengar till skolan. Det kommer också att bli en ny cykeldag med hjälp av NTF-informatörer, förslag den 8 maj. I samband med cykeldagen inleds de bilfria veckorna. Under dessa veckor kommer fd. världsmästaren i BMX Andreas Lindgren till skolan och kör en show om cykelsäkerhet och visar trix på hur man kan hantera sin cykel. Evenemanget kommer att riktas till klasserna 4-9 och ske i aulan under någon av veckorna 19,20 eller 21. Det kommer att bli resenvaneundersökningar, informationspass om vandrande bussar m.m. Föräldraföreningen finns till hands för det praktiska. Mer information kommer i form av minnesanteckningar från själva mötet.

2011-02-05

Nytt möte mellan trafikgruppen, rektor och trafikkontoret är bokat till den 16 februari kl 18:30.

2011-01-31

Fortfarande ingen respons eller återkoppling från våra valda politiker i stadsbyggnadsnämnden. Situationen återrapporteras på möte i Föräldraforum. Rektor får frågan om skolan och trafikkontoret har tagit kontakt med varandra för att fortsätta arbetet med trafiksituationen runt skolan, men de har inte haft kontakt.  Trafikgruppen uppmuntrar rektorn att ta kontakt och förmedlar sedan kontaktuppgifter till de båda.

2011-01-11

Politikerna i stadsbyggnadsnämnden kontaktas via e-post med en begäran om återkoppling på de inlämnade synpunkterna och utgången i beslutet.

2010-12-09

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen.

2010-12-06

Vi lämnar in synpunkter och namninsamling till Stadsbyggnadsnämnden.

2010-11-29

Trafikgruppen träffar Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och Trafikkontoret. Namninsamlingen avslutas i lågstadielokalerna.

2010-11-20

Trafikgruppen tar del av Statsbyggnadskontorets utlåtande. Vi konstaterar att vi inte har fått något gehör för våra förslag.

2010-11-18

En namninsamling dras igång för att visa på vilket stöd det finns i frågan. Se namninsamlingen här

2010-11-12

Föräldraforum bjuds in till ett möte med Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och Trafikkontoret för att prata om åtgärder kring skolan. Mötet planeras ske den 29/11.

2010-10-20

Skrivelsen om synpunkter gällande planförslag om nybygget på del av Örby 4:1 område vid kv. tummaren Bäckaskiftet lämnades in till Stadsbyggnadskontoret. Förslaget ser du här. Till förslaget bifogades också en bilaga för att visa att det behövs en översyn på fler ställen runt skolan. Läs bilagan här.

2010-10-19

Möte mellan föräldraforum, skolledning och trafikkontoret. Under mötet diskuterades vilka resurser som kan nyttjas för att förbättra situationen och vad de olika parterna kan bidra med i frågan.

2010-10-19

Trafikgruppen träffar Stadsbyggnadskontoret för att gå igenom förslaget, titta närmare på kartan och diskutera förslaget om ny detaljplan.

2010-10-12

Möte i trafikgruppen för att gå igenom första utkast på skrivelsen.

2010-10-07

Trafikgruppen träffas vid varuslingan för att se hur det fungerer vid en morgonlämning och för att diskutera önskvärda åtgärder för att förbättra trafiksituation.

2010-10-04

Trafikgruppen utses på årsmötet.