Ombyggnad och förbättring för gående och cyklister vid Sturebyskolan

Föräldraforum SturebyskolanTrafikkontoret påbörjar en ombyggnation vid Sturebyskolan under sommaren 2014 med syfte att öka trafiksäkerheten, göra det lättare för gående och cyklister att ta sig fram samt minska motortrafiken i skolans omedelbara närhet.

De insatser som planeras är bland annat breddade gång- och cykelbanor, bättre belysning, hastighetsdämpande åtgärder på bilvägar och upphöjning av övergångsställen.

Vänligen ha överseende med att det, under en begränsad tid, blir lite stökigt på vissa platser vid skolområdet på grund av de markarbeten som utförs.
För mer information, se www.stockholm.se/barnitrafiken

Sturebyskolan infoblad ombyggnad