Sturebyskolan har uppnått det högsta graderingssteget av Utbildningsförvaltningen

sturebyskolanUtbildningsförvaltningen har ett graderingssystem (1-4) för Stockholm stads skolor. Underlag för gradering utgår från följande: måluppfyllelse, resultat på de nationella proven, meritvärde, ekonomi, AMI (medarbetarenkät) och NEI (nöjd elev index). Graderingssystemet indelas i fyra steg varvid 4 är det högsta graderingssteget. Jag kan med glädje informera er att Sturebyskolan har uppnått det högsta graderingssteget, dvs. 4:a.

Den 11 april kommer två rektorer från Solna att besöka Sturebyskolan. Syftet med besöket är att studera skolans arbete med värdegrund, IT och undervisningen i matematik och naturvetenskap.

PISA 2012

PISA är en internationell studie som undersöker i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att femtonåriga elever är rustade att möta framtiden. Elevernas förmågor undersöks inom tre kunskapsområden: matematik, naturvetenskap och läsförståelse. I PISA 2012 deltog 4700 elever från 209 skolor i Sverige. (Sturebyskolan deltog inte). Elever från 65 länder deltog i undersökningen.

Undersökningen visar ett nedslående resultat för svenska elever. Under de senaste 15 åren har de svenska eleverna den sämsta resultatutvecklingen av alla länder i OECD. Undersökningen visade att svenska elever är intresserade, motiverade och har högre ambitioner än OECD genomsnittet. Svenska elever har bra relationer till sina lärare. Undersökningen visade dessvärre att svenska elever kommer för sent till lektioner, stör lektioner, har låg uthållighet, och presterar låga resultat.

Undervisningen vid Sturebyskolan ger en tydlig signal att våra elever har stora möjligheter att förbättra Pisas nedslående resultat. Sturebyskolans elever har en stabil grund att stå på, eftersom skolan har utvecklat positiva begrepp som värdegrund, ordningsregler samt har en målmedveten och kunnig personal. Skolledningen för diskussioner för att synliggöra lärandet och under ämneskonferenser förs didaktiska diskussioner för att utveckla undervisningen och därmed resultaten.

Pisaundersökningen 2012 visade en nedåtgående kurva för såväl läsförståelse som matematik.

Sturebyskolan arbetar därför målmedvetet med att stimulera elevers läsande och förbättra läsförståelsen. Läsning, ordförståelse och samtal om böcker är viktiga moment. Forskning visar att föräldrar är betydelsefulla i barns läs- och skrivutveckling. En viktig uppgift för föräldrar är att läsa för barnen och att samtala om det de har läst. Det behöver inte vara några långa stunder, men regelbunden läsning (en kvart om dagen) bidrar till en bättre läsförståelse och därmed bättre resultat även i andra ämnen.

Med vänlig hälsning

Elisabeth Meckbach

Rektor

Rektorsbrev mars 2014