Effekter av skolpolitiska reformer tar tid

Det tar tid innan det kan förväntas uppstå mätbara effekter på studieresultaten i grundskolan till följd av de reformer och andra åtgärder som genomförts sedan 2007. För att avsedda effekter ska uppstå behöver staten nu vara uthållig och fortsatt stödja implementeringen av reformerna. Det konstaterar den särskilda utredaren Per Thullberg som i dag överlämnat delbetänkandet Det tar tid – om effekter av skolpolitiska reformer (SOU 2013:30) till utbildningsminister Jan Björklund.

http://www.regeringen.se/sb/d/16840/a/216000