Verka för att stärka elevdemokratin i skolan

I grund och botten handlar det om att skapa en skola där alla känner att de blir respekterade och har makt över sin egen situation. Dessutom blir det roligare att gå i skolan när man själv är med och planerar undervisningen, och när saker är roliga så lär man sig ju mer.

Att alla trivs i skolan är en självklarhet för att vi skall kunna skapa en skola där alla syns och känner sig respekterade. Att veta att man kan påverka är otroligt viktigt för att vi ska kunna ha en bra arbetsmiljö. Verksamheten svarar också mot FF syfte att aktivt verka för våra barns utveckling genom bland annat representation i skolrådet.

Exempel på aktiviteter för att nå målet om att stärka elevdemokratin i skolan:

  • Löpande medverkan i skolrådet för att få insyn i skolans arbete och tankegångar.
  • Sträva efter att tillsammans med rektor genomföra aktiviteter som kan stärka elevdemokratin i skolan – bevaka att klassråd, elevråd och skolråd fungerar.
  • Undersök om eleverna genom elevskyddsombud får vara med i arbetsmiljöarbetet på skolan. Det gäller från årskurs sju och uppåt och det är eleverna som ska utse elevskyddsombuden.
  • Undersök vilket systematiskt arbetsmiljöarbete som pågår i skolan och vem som ansvarar för det. Det finns föreskrifter som beskriver hur man undersöker arbetsmiljön, förbättrar och följer upp. Skyddsombud och elevskyddsombud ska få vara med i arbetsmiljöarbetet. Det innebär bland annat att elevskyddsombud har rätt att få veta om skolan planerar att till exempel bygga om lokalerna eller ändra på undervisningen och få lämna synpunkter utifrån elevernas synvinkel.
  • Undersök hur skolan har arbetat för att alla elever ska känna till handlingsplanen mot mobbing.
  • Undersök hur skolan jobbar med insatser för att förebyggande mobbing och insatser för att alla som verkar i skolan aktivt motverka alla former av kränkande behandling.
  • Bevaka att rektor ser till att elevskyddsombuden får utbildning i arbetsmiljö och tid till sitt uppdrag.