Verka för att skapa en trafiksäker miljö för Sturebyskolans elever och personal till och från skolan

Exempel på aktiviteter för att nå målet om att skapa trafiksäker miljö för Sturebyskolans elever och personal till och från skolan

  • Fortsatt dialog med Trafikkontoret om åtgärder runt skolan för att förbättra trafikmiljön
  • Följ upp resultatet av utredningen och föräldrarnas synpunkter på förslagen.
  • Vid behov, uppvakta politiker och kräv att det sätts in insatser för att nå målet.
  • Genomför nya bilfriaveckor
  • Informera om och simulera till att fler vandrande skolbussar startar.