Skolans utveckling, en redovisning

Innan sommarlovet informerade rektorn om att Sturebyskolan kontinuerligt arbetar med att utveckla skolan för att ständigt bli bättre. En gedigen lista som kan vara värd att visa igen. Nedan följer en redovisning av det som skolan pedagogiskt arbetar med.

Idéskola i naturvetenskap

Utbildningsförvaltningen i Stockholm har utsett Sturebyskolan till idéskola i naturvetenskap. Syftet är att utveckla ämnesdidaktiken inom naturvetenskap samt att sprida goda exempel och erfarenheter till andra skolor.

Idéskola i naturvetenskap är ett 3-årigt utvecklingsprojekt i samverkan mellan grundskoleavdelningen, enheten för strategiskt utvecklingsstöd och Stockholms Universitet, Institutionen för naturvetenskapsämnenas didaktik och Sturebyskolan.

 

NTA (Natur och teknik för alla)

Sturebyskolan är sedan våren 2010 med i projektet NTA. Det innebär att laborativ verksamhet i No för åk 1-5 blir möjlig genom att material och lärarhandledning inom olika No-områden skickas till skolan i ”blå lådor”.

 

Teknikskola

Under läsåret 2011/2012 kommer Sturebyskolan att ingå i KTH utbildning för lärare i teknik med syfte att bli en Diplomerad Teknikskola.

 

Ämnesdidaktiskt forsknings- och utvecklingsarbete i Stockholms skolor

Januari 2010 startade Utbildningsförvaltningen ett 2-årigt utvecklingsprojekt i ämnesdidaktik. Syftet med projektet är att utveckla allt bättre undervisning samt att möjliggöra utvecklingen av praxisnära ämnesdidaktisk forskning och utveckling i dialog mellan lärare och forskare.

Det är sex lärare från Sturebyskolan som studerar i följande ämnen: svenska: tre lärare, so: en lärare, no: en lärare och matematik: en lärare.

Det är en lärare från Sturebyskolan som studerar inom Forskarlärarlyftet vid KTH, där syftet är att utveckla teknikundervisningen i grundskolan.

 

Betyg och bedömning

Samtliga lärare vid Sturebyskolan och lärare från skolor i närområdet har under läsåret 2010/2011 deltagit i nätverkskonferenser om bedömning och bedömaröverensstämmelse. Arbete har genomförts under ledning av nätverksledare samt med hjälp av Arne Löfstedt från Göteborgs universitet.

 

Nationell prövningsskola i religion

Under läsåret 2010/2011 har tre av skolans högstadielärare i SO deltagit i ett projekt vid Göteborgs universitet, för att på uppdrag av Skolverket, ta fram prov, elevsvar och bedömningsstöd i religionsämnet. Vid ämneskonferenser och studiedagar kommer erfarenheter från arbetet att delges kollegiet. Skolledningen arbetar för att representanter från skolan fortsättningsvis ska ingå i liknande projekt.

 

Skapande skola åk 4-9

Skapande skola är regeringens satsning för att stimulera arbetet med kultur i skolan samt att på lång sikt fungera som en stimulans för skolornas arbete med estetiska lärprocesser för att nå ökad måluppfyllelse.

Sturebyskolan har beviljats medel från Utbildningsförvaltningen för att bedriva kulturverksamhet i skolan (åk 4-9).

 

Inspirationsplatser

Sturebyskolan har fyra inspirationsplatser på Utbildningsförvaltningens hemsida Pedagog Stockholm. Syftet med Inspirationsplatserna är att sprida goda exempel till andra skolor samt att lärare ska kunna lära av varandra.

Sturebyskolan har följande Inspirationsplatser: Projektbaserad undervisning i no, Bedömningsmatriser i idrott och hälsa samt Kreativa valet och Teaterprojektet.

 

Matematiksatsningen 2011

Skolverket har av regeringen fått uppdraget att fördela projektmedel som stöd till lokala utvecklingsprojekt i matematik. Antal inskickade projekt var 3800 varav 886 projekt har blivit beviljade projektmedel varav Sturebyskolan är en av dessa skolor.

Syfte:

Utveckla matematikundervisningen långsiktighet kompetensutveckla lärarna.

  1. Stimulera skolors eget utvecklingsarbete
  2. Hitta och sprida goda exempel
  3. Fler elever ska lämna grundskolan med minst betyget E i matematik

Sturebyskolans syfte med projektet är att höja måluppfyllelsen i matematik. Eleverna behöver utveckla sitt matematiska språk och få förståelse för olika matematiska begrepp samt utveckla olika tankestrategier.

 

Läsutveckling

Under läsåret 2009/2010 har en lärare i svenska deltagit i Stockholms Stadsbiblioteks kurs i läsutveckling med fokus på metoder att öka elevers läslust och delaktighet, främst genom boksamtal

 

Genrepedagogik och matematik

Det är två lärare från Sturebyskolan som ingår i Utbildningsförvaltningens satsning i att utveckla språket inom matematik. Syftet är också att pröva om genrepedagogiken påverkar elevernas resultat i matematik.

 

Genrepedagogik

Under läsåret 2009/2010 har två lärare i svenska utbildat sig till certifierade pedagoger i Scaffolding for success (genrepedagogik). Dessa lärare har under läsåret 2010/2011 påbörjat utbildning för övrig personal i Scaffolding for success. Utbildningen av pedagoger kommer att pågå under kommande läsår. Några arbetslag arbetar numera kontinuerligt utifrån Scaffolding som pedagogiskt verktyg.

Syfte:

*Att göra lärarna medvetna om att läs- och skrivutveckling sker i alla ämnen.

*Att ge lärarna verktyg att stötta eleverna i deras läs- och skrivutveckling.

*Att utveckla elevernas språkliga förmåga inom både läsförståelse och förmåga att skriva texter genom att tydliggöra texttyper.

*Att stimulera elevernas läsutvecklingspotential genom att ställa riktade frågor.

*Att förena lärarna i ett gemensamt förhållningssätt inom pedagogiken oavsett ämne.