Ökat inflytande för vårdnadshavare genom nya skollagen

I skollagen som ska tillämpas från och med den 1 juli 2011 finns nya bestämmelser om att det vid varje förskole- och skolenhet ska finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavare. 

Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna. De ska informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas. Rektorn och förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd och för att informations- och samrådsskyldigheten fullgörs. 

I ett informationsblad har FiSS, föräldraalliansen sammanfattat de viktigaste förändringarna.