Allt större barngrupper och glesare med personal i fritidshem

Skolverket pressmeddelande 31 mars 2011

Idag går det i snitt över 38 barn i en grupp i fritidshemmen. Det är en ökning med två barn sedan föregående år. Samtidigt blir det glesare med personal. Idag ansvarar varje anställd för i genomsnitt 21,5 barn, visar ny statistik från Skolverket.

– Om inte de ansvariga huvudmännen vänder utvecklingen kan det bli svårt att leva upp till de krav som ställs på fritids i den nya skollagen, säger Marie Sedvall Bergsten på Skolverket.

Fler barn – färre fritidshem

Sedan 2003 har antalet fritidshem minskat kontinuerligt. Idag finns det 4290 fritidshem – en minskning med 450 sedan 2003. Samtidigt fortsätter antalet barn i fritidshem att öka. Hösten 2010 var totalt 378 500 barn mellan 6-12 år inskrivna – en ökning med över 20 000 barn sedan året innan. Allt färre fritidshem och fler barn har lett till att grupperna växt påtagligt i storlek. Hösten 2010 gick det i snitt 38,1 barn per grupp och året innan 36 barn. I slutet av 1990-talet hade en genomsnittlig grupp 29 barn.

– De mycket stora fritidsgrupperna kan gå ut över barnen och framför allt de som är i behov av extra stöd och hjälp för att klara skolarbetet. Fritidshemmen har ett pedagogiskt uppdrag som kan var svårt att leva upp till med de stora barngrupperna.

Glesare med personal

Varje årsarbetare ansvarar nu för i igenomsnitt 21,5 barn jämfört med 20,9 året innan. Under de senaste tio åren har antalet barn per årsarbetare ökat med 4. Mellan 1990 och 2000 mer än fördubblades antalet barn per årsarbetare i fritidshem från 8,3 till 17,5.

Tydliggjorda krav i ny skollag

1 juli börjar den nya skollagen att tillämpas. I lagen tydliggörs kraven på att fritidshemmet ska bidra till lärande och personlig utveckling. Det lyfts fram att fritidshemmet har ett pedagogiskt uppdrag och att barn har rätt till stöd. I skollagen anges också att eleverna ska erbjudas en god miljö och att man systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen.

– Med den nya skollagen blir det också tydligare att barnets eget behov ska avgöra om man har rätt att få plats på fritids. Det kan innebära att trycket på fritidshemmen ökar ytterligare. Hittills har vi sett att barn till arbetslösa och långtidssjukskrivna många gånger inte erbjuds plats på fritids, säger Marie Sedvall Bergsten.

För frågor kontakta

Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd 08-527 33187 eller 0733-77 31 87

För frågor om statistiken:
Ingegerd Johansson, undervisningsråd 08-527 332 74 eller 0733-77 32 74
Åsa Nordström, undervisningsråd 08-527 332 65 eller 0733-77 32 65