Det framtida syftet med föreningen

På senaste mötet i föräldraforum fick diskussionspunkten om syftet med föräldraforum parkeras till nästa möte. Alla uppmanades därför att skicka förslag och synpunkter till Linnea Bergh (linnea.bergh@live.se) innan den 1 mars för återkoppling på nästa möte 14 mars.

Sätt avtryck i verksamheten och tyck till om det syfte som framgår av stadgarna fortfarande känns aktuellt eller behöver förändras, och i så fall på vilket sätt. I föreningens stadgar står det följande:

Föreningen, vars namn är Sturebyskolans Föräldraforum, har till syfte att med en bred förankring bland föräldrar verka för ett öppet samarbetsklimat mellan Sturebyskolans personal, föräldrar och barn.

Föreningen skall verka för sitt syfte bland annat genom att;

  • överföra information från skola till föräldrar och från föräldrar till skola.
  • ge skolans ledning en bredare beslutsbas genom att verka som remissinstans.
  • aktivt verka för våra barns utveckling genom bland annat sociala aktiviteter och representation i förvaltningsrådet.
  • stödja skolan utåt.
  • hjälpa barn och föräldrar med särskilda önskemål/behov med tips och att hitta rätt informationskanaler
  • driva för skolans utveckling viktiga frågor

 .