Trafikgruppen rapporterar

I måndags den 29/11 träffade trafikgruppen i Sturebyskolans föräldrafoum Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och Trafikkontoret i ett och samma möte. Statusen på det liggande planförslaget gicks igenom.

1)      Vi verkar få upphöjda övergångsställen där övergångsställena är utplacerade i detaljplanen (tre ställen)

2)      Gång- och cykelvägen som i planförslaget ser ut att gå igenom varutransportslingan kommer att dras separerad från varutransportslingan.

3)      Inga övriga förslag eller synpunkter har man tagit hänsyn till 

  1. Större bredd till gång- och cykelbana som ska slås samman var inte aktuellt. Det är redan en väl tilltagen bredd på banan i förslaget. Kontoren visade också en viss förståelse för att den eventuellt ökade trafiken av gångtrafikanter och cyklister kan få svårt att samsas på banan. ”Det är allmänt känt att cyklister kör mer vårdslöst idag”. Det verkar dock inte vara ett tillräckligt skäl för separerade spår för gående och cyklister. 
  2. Snedställda parkeringsplatser skulle ta för stor plats av grönområdet framför skolan och ansågs som trafikfarligt med att backa ut i vägbanan. Att man backar när man fickparkerar ansågs inte lika farligt. 
  3. En avlämnings- och vändzon eller ytterligare parkeringsmöjligheter skulle markera att det är okej att ta bilen till skolan, därför ansågs det inte som något bra förslag. Utredningar har också visat att markskillnader gör det svårt för anläggning. Vi påpekade att det borde kunna lösas med den fyllnadsmassa som ska grävas ut på andra sidan vägen i samband med nybyggnation. Men det förslaget fick inte gehör. 
  4. En snedställd dragning av gång- och cykelväg vid ”kaninburen” kan inte bli aktuell med hänvisning till att det finns fler personer som ska kunna använda den vägen och som inte ska till skolan. Därför ska den följa vägbanan. 
  5. Övriga synpunkter ligger utanför detaljplanen, vilket vi också var medvetna om när vi lämnade förslaget. Vi förde dock en diskussion om vår möjlighet att uppmuntra föräldrar att starta vandrande bussar när det inte är en säker väg ända fram till skolan idag. Kontoren höll med om den synpunkten och det är möjligt att det finns en öppning att få till en gång- och cykelväg på sträckan mellan Bastuhagsvägen och den cykelväg som går genom skogen bort mot Sågverksgatan. Det var ett glädjande besked som måste följas upp av oss under vintern. 

4)      I förslaget hänvisar Stadsbyggnadskontoret till alternativa avlämningsplatser. Trafikkontoret kan hjälpa oss att identifiera sådana alternativ. Vi pratade om en vandring i området för att se vilka möjligheter som finns. Vi påpekade att översynen borde ske innan beslut om detaljplan tas för avlämningsplatser framför lågstadiebyggnaden ”Ladan” för att få en helhetssyn på trafiksituationen. Det var dock inte möjligt att genomföra enligt Trafikkontoret. 

5)      Att de nya lägenhetsinnehavarna eller dess besökare nyttjar de planerade parkeringsfickorna utanför skolan för sina bilar ska man begränsa med parkeringsvakter första veckorna för att markera beteenden. 

6)      Bygget kommer troligtvis igång vid årsskiftet 2011/2012. Stadsbyggnadskontoret har önskat att byggherren reglerar att flertalet tunga transporter bör ske under sommartid när skolan är stängd. Och att bygget ska planeras väl utifrån säkerheten i området. Vi kan vid behov och önskemål få ut någon representant som berättar om säkerheten under byggtiden. Trafikkontoret önskade också hjälp att bevaka att de regler som bygget satt upp, också efterföljs. 

7)      Representanterna från de tre kontoren reste kommunalt och fick därför gå samma väg till skolan som många föräldrar och barn gör idag. Det gav förhoppningsvis en viss förståelse för föräldrarnas oro om säker väg till skolan. Gruppen konstaterade att de inte kunde gå på trottoaren hela vägen, utan fick byta sida för det inte gick att komma fram för all snö. Man frågade sig också hur de funktionshindrade kan komma fram överhuvudtaget.

 8)      Avslutningsvis informerade vi i trafikgruppen att vi också har lämnat in en skrivelse till politikerna som lyfter våra önskemål om säkrare väg för barnen samt att det pågår en namninsamling för samma sak. Idag är det snart 200 föräldrar som har skrivit under på förslagen om en ökad säkerhet för skolbarnen med hänsyn till rådande samhällsutveckling om fler bilar i området.