Stadsbyggnadskontorets utställningsutlåtande

Vi får inget gehör på våra förslag av Stadsbyggnadskontoret. I stora drag anser de att vi inte ska skjutsa våra barn till skolan och att det skulle lösa alla problem.  Kanske är det dags att göra om gatan till en gågata? Då slipper i alla fall barnen trängas med de 90 bilar som Stadsbyggnadskontoret på eget bevåg har tillfört området genom den nya detaljplanen. Vi förstår inte riktigt hur det kan motiveras utifrån skolbarnens miljö? Om vi nu ska få gehör för våra frågor är namninsamlingen av stort värde.
 
Stöd oss gärna med ditt namn och sprid länken vidare till alla som kan tänkas göra detsamma. Namninsamling till stöd för bättre trafiksituation runt skolan
 
 

Stadsbyggnadskontorets ställningstagande:

Cykelvägen är separerad från gångvägen genom en markering. För att få så stort utrymme som möjligt till gång- och cykelvägen framför husen har husen flyttats så långt bak som möjligt. Gång- och cykelvägen framför husen blir 3,5 meter bred, vilket anses vara en rejält tilltagen yta. På båda sidor om gång- och cykelvägen finns utrymme nog för samlokalisering med hus respektive körbana. En ny parkväg anläggs intill varutransportslingan för att undvika att barnen korsar denna.

Stockholms stad ser helst att föräldrar undviker att skjutsa sina barn till skolan med bil, eftersom det skapar en otrygg miljö för barnen. Eftersom föräldrar ändå väljer att köra sina barn med bil till skolan, ser staden i andra hand att avlämningsplatser anordnas en bit bort från skolan, så att miljön närmast skolan kan bli så trygg och bilfri som möjligt. Därför anser Stadsbyggnadskontoret inte att fler parkeringsfickor eller en ny avlämningszon inom detaljplaneområdet är bra alternativ för att lösa trafiksituationen kring Sturebyskolan.

Cykelvägen från Örbyleden används inte bara av skolbarn, utan även av andra gång- och cykeltrafikanter. Det motiverar placeringen utmed gatan. Farthinder samt skyltning vid parkeringsfickorna ligger inom Trafikkontorets ansvarsområde och ingår inte i arbetet med detaljplan. Parkeringsfickor på motsatt sida Bastuhagsvägen från Sturebyskolan anses inte skapa någon säker trafikmiljö för skolbarnen. Området närmast Örbyleden ligger utanför planområdet, liksom cykelvägen mellan Bastuhagsvägen och Sågverksgatan.