Frågor/svar förvaltningsråd i november

Skolundersökningen

Undersökningen som genomfördes förra läsåret visade på ett negativt resultat från åk 6, sett både till upplevelsen av skolan samt att det var en dålig svarsfrekvens. I år när de går i åk 7 är upplevelsen av skolan mycket bättre. Det har blivit en nystart och stämningen är bättre. Åk 9 som deltog i undersökningen var däremot mycket positiva.

Projektarbeten – elevenkät

Faraxarbetet som genomfördes med ledningen under våren har utmynnat i ett antal projekt som skolan ska arbeta med. Projektgrupper har bildats och skolledningen har skapat uppdrags- samt målbeskrivningar som projektgrupperna ska arbeta med. Grupperna ska presentera sitt arbete den 7 januari för resten av personalen och implementeringen sker under våren.
Projekten handlar om:

Stadieövergångarna och fadderverksamhet
Stöd till elever med låg måluppfyllelse
Skapa och tydliggöra röda tråden
Hälsokompetensen – riktad mot eleverna
Lärarna ska utbildads sig i PIM, som är form av datakunskap
Incidenthantering. Hur ska skolan agera när något händer. Det handlar bland annat om att förebygga diskriminering och likabehandling.

Under hösten ska en elevenkät genomföras. Farax har utformat enkäten som vänder sig till åk3, 6 och 9 och utbildningsförvaltningen står för kostnaden.

Klassresor

Det ligger inte på skolan att organisera en skolresa utan det är eleverna med bistånd av föräldrarna som ansvarar för detta. Alla ska ha möjlighet att kunna delta på en skolresa och inte vara hindrad av ekonomiska skäl.

Utvecklingssamtal – åtgärdsprogram

När det gäller utvecklingssamtalen har det från Föräldraforums sida framkommit att det finns en uppfattning om likvärdiga formuleringar för eleverna samt avsaknad av formulering om nästa steg, när eleven har uppnått målen. Skolan skickade med två frågor för reflektion och feedback till Föräldraforum. Hur bra är utvecklingssamtalen? Kan man relatera till målen?

Skolan berättade om att utvecklingssamtalet består av två delar, dels en skriftlig information och dels själva utvecklingssamtalet. Hur elevens utveckling ser ut och på vilket sätt man kan gå vidare. Ett förslag som lades fram från Föräldraforum är att eleverna själva presenterar sin utveckling i de olika ämnena. Föräldraforum vill återkomma med den här frågan om utvecklingssamtalen efter hösten, då höstens samtal har genomförts.

Föräldraforums frågor

Det finns en oro hos förskoleklasserna över att det är stora grupper, och hur det blir i framtiden. Det diskuterades kortfattat angående en strategiskplan för skolans framtid. Kommer lokalerna att räcka till om skolan ska utökas? Man berättade att det har bildats en arbetsgrupp. Den här frågan kommer att återkomma.

Det finns en oro för slöjdundervisningen för åk 6 som bedrivs i Östberga. Framför allt handlar det om morgontiden och då speciellt vintertid samt att det upplevs stressigt för eleverna.

Man anser att det är få rastvakter främst på lågstadiet. Ett förslag som presenterades handlar om att mor- och farföräldrar hjälper till och rastvaktar. Frågan ska tas upp i referensgruppen, och svar ges till nästa Föräldraforum.