Skolundersökning 2009

Under februari/mars 2009 genomfördes en enkätundersökning bland föräldrar och elever i förskoleklass, årskurs 3 och fritidshem samt årskurs 6 och 9 i Stockholms grundskolor. Liknande undersökningar har genomförts vid flera tidigare tillfällen.
Läs den senaste undersökningen i sturebyskolan, våren 2009. Skolundersökning 2009

Föräldrar till elever i Stockholms skolor (förskoleklass och fritidshem samt årskurs 3 och fritidshem) har fått en enkät hemskickad.

Elever i årskurs 6 och 9 har fått svara på en skriftlig enkät som har genomförts på undervisningstid. Skolorna har medverkat i datainsamlingen genom att lärarna delat ut och samlat in enkäterna i av eleverna förslutna kuvert. USK har därpå skött registrering och bearbetning av svaren.
Eleverna/föräldrarna har fått bedöma hur nöjda/missnöjda de är med sin skola i ett antal avseenden. Resultaten för samtliga skolor redovisas i en övergripande kommunrapport. Resultaten för respektive skola, såväl fristående som kommunal, redovisas mer i detalj i skolrapporter. En
förutsättning är att skolan har 20 eller fler svarande elever i årskursen samt en svarsfrekvens på minst 50%.