Verksamhetsplan för Sturebyskolans föräldraforum (FF)

Läsåret 2018/2019

Sturebyskolans Föräldraforum (vidare kallat FF), har till syfte att med en bred förankring

bland föräldrar verka för ett öppet samarbetsklimat mellan Sturebyskolans personal,

föräldrar och elever.

FF ska enligt stadgarna verka för sitt syfte bland annat genom att:

överföra information från skola till föräldrar och från föräldrar till skola

ge skolans ledning en bredare plattform för beslut genom att verka som remissinstans

aktivt verka för våra barns utveckling genom bland annat sociala aktiviteter och

representation i förvaltningsrådet/skolrådet

driva för skolans utveckling viktiga frågor och stödja skolan utåt

hjälpa och stödja barn och föräldrar med särskilda behov med tips och att hitta rätt

informationskanaler

En sammanfattning av föreslagna aktiviteter för FF under läsåret 2018/2019:

1. Verka för att skapa god arbetsmiljö för elever på skolan

2. Stärka elevdemokratin i skolan genom deltagande i skolrådet

3. Verka för att stödja skolan utåt och driva för skolans utveckling viktiga frågor

4. Arbeta för stöd till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och elever

med andra särskilda stödbehov

5. Verka för att skolbiblioteket utvecklas och används som pedagogisk resurs

6. Skapa en tryggare och bättre miljö i närområde genom kvällsvandringsverksamhet

7. Skapa en trafiksäker miljö för Sturebyskolans elever och personal till och från skolan

8. Arrangera en julmarknad under höstterminen och en cykeldag under vårterminen

9. Ge ekonomiskt bidrag till angelägna ändamål via Aktivitetsfonden, bland annat bidrag

till skolresa och friluftsaktiviteter

10. Verka för att stödja fritidsverksamheten i Skutan

11. Engagera fler föräldrar i verksamheten

FF:s verksamhetsplan 2018/2019

1. Verka för att skapa god arbetsmiljö för elever på skolan (Lokalgruppen)

Ordförande (sammankallande)

Att skapa en god arbetsmiljö för Sturebyskolans elever gör FF genom att:

undersöka vilket systematiskt arbetsmiljöarbete som pågår och vem som ansvarar för

det

samla synpunkter från föräldrar och elever rörande arbetsmiljö

bevaka löpande arbetsmiljörelaterade lokalfrågor så som lokaler för lunchmatsal,

slöjdsalar, idrottssalar och hemklassrum

bevaka vidareutvecklingen av lokalfrågor inom ramen för Utbildningsnämndens

inriktningsbeslut för utveckling av Sturebyskolans lokaler

2. Verka för att stärka elevdemokratin i skolan

Skolrådsrepresentanter

Det ska vara en självklarhet att Sturebyskolan är en skola där alla syns och känner sig

respekterade. Att veta att man kan påverka är viktigt och skapar trygghet.

Att stärka elevdemokratin i skolan gör FF genom att:

medverka i skolrådet vilket ger insyn i skolans arbete och synsätt

stötta skolledningen till aktiviteter som kan stärka elevdemokratin i skolan – klassråd,

elevråd och skolråd

stötta elevernas deltagande i arbetsmiljöarbete, eleverna ska från åk 7 och uppåt utse

elevskyddsombud och vara aktiva i arbetet. Det innebär bland annat att

elevskyddsombud har rätt att få veta och lämna synpunkter på om skolan till exempel

planerar att bygga om lokalerna eller förändra undervisningen.

Bevaka att skolledningen ser till att elevskyddsombuden får utbildning i arbetsmiljö och

tid till sitt uppdrag

Undersöka hur skolan arbetar för att alla elever ska känna till handlingsplanen mot

mobbing

Undersöka hur skolan jobbar med förebyggande insatser mot mobbing och motverkande

av kränkande behandling.

3. Verka för att stödja skolan utåt och driva för skolans utveckling viktiga

frågor

Ordförande (sammankallande), styrelsemedlemmar

Att stödja skolan utåt och driva för skolans utveckling viktiga frågor för FF genom att:

undersöka vilka frågor som skolan själv anser är viktiga för skolans utveckling

vid behov ta fram ett förslag på hur föräldrarna kan stödja skolans utveckling i de

frågor som av föräldrarna bedöms som viktiga frågor under läsåret 2018/2019 eller

framöver.

4. Arbeta för stöd till elever med särskilda stödbehov

Vakant (sammankallande)

Arbeta för stöd till elever med särskilda stödbehov (exempelvis de med dyslexi-diagnos)

genom att:

FF:s verksamhetsplan 2018/2019

Samverka med skolledningen, huvudman/grundskolechef och externa parter som t ex

habiliteringen för att förbättra situationen och på bästa sätt stödja våra barns behov

för en jämlik skolsituation

skapa möjlighet för erfarenhetsbyte/support förälder-förälder

5. Verka för att skolbiblioteket används som pedagogisk resurs

Vakant(samankallande)

Enligt skollagen ska varje skola ha tillgång till skolbibliotek. Ett skolbibliotek ska vara en

tydlig del av en skolas pedagogiska vision. Skolbiblioteket ska samverka med skolledning

och övrig pedagogisk personal kring elevers lärande och utveckling av medie- och

informationskunnigheten. En skolbibliotekarie fungerar som stöd för elever och lärare i

navigeringen i det digitala lärrummet.

Att verka för att skolbiblioteket används som pedagogisk resurs gör FF genom att:

Inrätta ett biblioteksråd med representanter från FF och skola och där följa

utveckling av skolbiblioteksverksamheten

bevaka och driva frågan om tillsättande av en utbildad skolbibliotekarie

6. Verka för att skapa en tryggare och bättre miljö i närområde genom

kvällsvandringsverksamhet

Ewa Lindberg (sammankallande), Carola Hällgren

Att skapa en tryggare och bättre miljö i närområdet gör FF genom att:

i samband med föräldramöten och i veckobrev regelbundet informera om

kvällsvandrarverksamheten och dess betydelse

sammanställa ett vandringsschema för klassernas kvällsvandringar under både höstoch

vårtermin.

fortsatt kontakt med fältassistenter verksamma i Stureby

7. Verka för att skapa en trafiksäker miljö för Sturebyskolans elever och

personal till och från skolan

Johan Pontén (sammankallande)

Att skapa trafiksäker miljö för Sturebyskolans elever och personal gör FF genom att:

föra en kontinuerlig dialog med Trafikkontoret om trafikmiljön kring skolan

föra en kontinuerlig dialog med skolans fastighetsägare och de byggföretag som

bygger i närheten av skolan och som påverkar trafiksäkerheten till och från skolan,

allt för att skapa en så pass trafiksäker miljö som möjligt runt skolan

Informera och stimulera föräldrar att hitta alternativ till att skjutsa med bil, som

t.ex. gående skolbussar.

informera om och stimulera till att fler barn går och cyklar till skolan

En förutsättning för att bli framgångsrika i arbetet, är engagemang från skolledning,

trafikkontor och föräldrar.

8. Arrangera en julmarknad under höstterminen och en cykeldag under

vårterminen

8 A) Julmarknad Ebba Örman, Axana Haggar och Marita Cruz (sammankallande)

Varje hösttermin arrangerar skolans 5:or och 8:or julmarknaden.

Syfte mer arrangemanget:

skapa en social mötesplats i området

FF:s verksamhetsplan 2018/2019

stimulera samarbete mellan äldre och yngre barn

samla in pengar till skolresor

Exempel på aktiviteter:

utse julmarknadsgruppen i slutet av vårterminen

ta hjälp av sponsorer för dragplåster till dagen

8 B) Cykeldagen Sammankallande att utses på Föräldraforumsmöte

Sedan 2011 arrangerar skolans 2:or cykeldagen i slutet av vårterminen

Syfte med arrangemanget:

lära mer om cykelsäkerhet

skapa en social mötesplats i området

samla in pengar till skolresor

Exempel på aktiviteter

utse planeringsgrupp i slutet av höstterminen

ta hjälp av sponsorer för dragplåster till dagen

9. Ge ekonomiskt bidrag till angelägna ändamål via Aktivitetsfonden

Kassör (sammankallande)

Aktivitetsfonden är en fond som byggts upp av tidigare elevers utförda ”Dagsverke”.

Fonden administreras av FF genom kassör och medel kan sökas av alla årskurser F-9 enligt

följande regelverk:

Stöd ges till aktiviteter och investeringar avseende kultur eller hälsa/fysisk aktivet

Stöd ges enbart då mottagaren omfattar mer än enstaka klass. Helst ska minst en hel

årskurs omfattas

Stöd ges till sådant som skolan annars inte kunnat erbjuda

Styrelsen fattar beslut om utbetalning efter att ansökan gjorts

10.Verka för att stödja fritidsverksamheten Skutan samt underlätta

övergången av Skutans drift från en föräldraföreningsverksamhet till

skolans ansvar.

Anders Humlebo och Karin Nygren (sammankallande)

Skutan drevs tidigare av en fristående föräldraförening. 2013 övergick huvudmannaskapet

för Skutan till skolan. Vid övergången fanns ett ekonomiskt överskott i verksamheten.

Detta överskott administreras av FF. Medlen ska användas för fritidsverksamhet för

mellanstadiet enligt följande regelverk:

Pengarna får användas till fritidsverksamhet inriktad på kultur, skapande och hälsa.

Målgruppen är barn på Sturebyskolans mellanstadium.

Pengarna får inte användas för reparationer, inventarier eller andra lokalkostnader.

Styrelsen fattar beslut om utbetalning efter att ansökan gjorts.

11.Engagera fler föräldrar i verksamheten

Ordförande (sammankallande)

FF:s verksamhetsplan 2018/2019

Det är önskvärt att fler föräldrar deltar i FF:s verksamhet. Ökat deltagande ger en bredare

bas för de diskussioner och de frågor FF driver. Det är även angeläget att fler föräldrar är

aktiva på webbplatsen, tipsar om bra artiklar, länkar eller gör egna inlägg.

Att få fler engagerade föräldrar i verksamhet gör FF genom att:

i samband med föräldramöten och i veckobrev regelbundet informera om FF:s

verksamhet och dess betydelse, även gentemot förskoleklass.

marknadsföra FF gentemot lärare för att få färre klasser utan FF representanter

i god tid bjuda in till FF:s möten: totalt 6 inklusive årsmöte

i god tid skicka kallelse inklusive förslag till dagordning till mötena via e-post till

föräldrarepresentanterna, via veckobrev samt annonsera på webbplatsen.