STADGAR FÖR STUREBYSKOLANS FÖRÄLDRAFORUM

1. Syfte och verksamhet

Föreningen, vars namn är Sturebyskolans Föräldraforum, har till syfte att med en bred förankring bland föräldrar verka för ett öppet samarbetsklimat mellan Sturebyskolans personal, föräldrar och barn.

Föreningen skall verka för sitt syfte bland annat genom att;

  • överföra information från skola till föräldrar och från föräldrar till skola.
  • ge skolans ledning en bredare beslutsbas genom att verka som remissinstans.
  • aktivt verka för våra barns utveckling genom bland annat sociala aktiviteter och representation i förvaltningsrådet.
  • stödja skolan utåt.
  • hjälpa barn och föräldrar med särskilda önskemål/behov med tips och att hitta rätt informationskanaler
  • driva för skolans utveckling viktiga frågor

Föreningen är en helt fristående förening som bl a är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen skall inte vara ansluten till Riksförbundet Hem och Skola.

2. Medlemskap, avgifter, finansiering

Medlemskap tillkommer alla föräldrar som genom sina barn har anknytning till Sturebyskolan.

Verksamheten skall i möjligaste mån finansieras genom avgifter från föreningsaktiviteter, som t ex julmarknad eller cykeldag vid skolan. Respektive aktivitets avgift till föreningen beslutas av årsmötet. Om föreningen istället ska finansieras via medlemsavgift beslutas detta av Årsmötet.

Avgifter ska täcka kostnader för tex Hemsida, kommunikationsmaterial, medlemskap i relevanta föreningar som t ex Föräldraalliansen i Stockholm. Eventuella överskott balanseras i ny räkning för att tas i anspråk vid periodiska eller tillfälliga kostnadsökningar och investeringar, t ex upptryckning av nya broschyrer.

Föreningens styrelse kan, efter godkännande av ordinarie föreningsmöte, och om den ekonomiska situationen så tillåter fatta beslut om bidrag till föreningsaktiviteters långsiktiga främjande (t ex ljusslingor till julmarknaden) .

3. Föreningsmöten

Årsmöte skall årligen hållas under skolårets vårtermin. Föreningsmöte skall vidare hållas när styrelsen finner det erforderligt eller då minst 10 föräldrar vid skolan skriftligen begär det hos styrelsens ordförande.

Kallelse med förslag till dagordning skall utfärdas av styrelsen och distribueras och anslås på ett tillfredsställande sätt för att uppnå största möjliga spridning till föräldrar. Kallelse till årsmöte skall ske minst tre veckor före mötet och ifråga om extra möte minst en vecka, före mötet. I kallelse till extra möte skall anges för vilket ändamål mötet skall hållas.

Om föreningsmöte fattar beslut därom kan kallelser och information om föreningen delges medlemmarna genom information på en sk hemsida via internet. Om detta förfaringssätt tillämpas skall medlemmarna underrättas på sedvanligt sätt första gången det sker. Därefter skall, om styrelsen finner det lämpligt, t ex kallelse till föreningsmöte mm kunna ske via hemsidan, under förutsättning av att angivna tidsfrister hålles.

4. Dagordning vid årsmöte

Vid årsmöte skall förekomma

1.       Val av

a.       Mötesordförande

b.      Sekreterare

c.       Två protokolljusterare, tillika rösträknare

2.       Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

3.       Godkännande av dagordning

4.      Föredragning av

a.       Styrelsens verksamhetsberättelse

b.      Revisorns berättelse

5.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

6.      Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan

7.     Fastställande av eventuell årsavgift och budget

8.   Presentation av Valberedningens förslag till ny styrelse och val av:

a.       Styrelsens ordförande, för ett eller två år

b.      Kassör, för ett eller två år

c.      Ordinarie ledamöter, minst fyra och maximalt sex, för ett eller två år per ledamot)

d.      Suppleanter, för ett eller två år per suppleant

e.        Revisor och suppleant för denne, för ett eller två år

f.       Valberedning, för ett eller två år

g.      Övriga ledamöter, (maximalt två år)

9.      Övriga anmälda frågor

10.    Mötets avslutande

5. Rösträtt

Rösträtt på föreningens möten har varje personligen närvarande medlem. Omröstning sker öppet. Val skall företas med slutna sedlar om så begärs. Beslut fattas med enkel majoritet och vid lika röstetal genom lottning såvida inte annat framgår av dessa stadgar.

För valbarhet till de förtroendeuppdrag som anges under punkt 4 fordras att den valde är medlem i föreningen.

6. Styrelsen

Föreningens styrelse skall bestå av ordförande, kassör samt minst fyra ledamöter. Då årsmötet väljer styrelse för det kommande året skall särskild hänsyn tas till att försöka undvika byte av både ordförande och kassör vid samma tillfälle.

Styrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och vid föreningens möten fattade beslut samt är mellan dessa möten föreningens beslutande organ.

Styrelsen sammanträder när så erfordras dock minst två gånger per termin. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet.

Styrelsen beslutar i övrigt självt om sina arbetsformer.

Det åligger styrelsen att bevaka och handha de frågor som kan vara aktuella vid skolan utifrån vad som anges om föreningens verksamhet i punkt 1 ovan.

7. Granskning

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmötet en revisor jämte en suppleant för denne. Revisorn skall avge sin berättelse senast tre veckor före årsmötet.

Föreningens verksamhetsår följer kalenderåret och löper från och med den 1 januari till och med den 31 december.

8. Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande föreningsmöten av vilka minst ett skall vara årsmöte. Mellan de två mötena skall minst två månader förflyta.

9. Upplösning

För upplösning av föreningen skall beslut fattas i samma ordning som anges i punkt 8 ovan, dock att det för giltighet av beslut om upplösning krävs ¾ majoritet av samtliga avgivna röster vid vardera mötet. Eventuella tillgångar skall vid upplösning, på ett rättvist sätt, utskiftas så att de kommer eleverna vid skolan till del.

10. Firmans tecknande

Föreningen tecknas av styrelsens ordförande och kassör i förening.

/Dessa stadgar är resultatet  av

  • ursprungliga stadgar antagna vid föreningsmöte den 24 januari 2004 
  • uppdatering av vissa paragrafer vid årsmöte  24 oktober 2017 (tillsammans med bekräftelse vid efterföljande föreningsmöte)