Under våren 2022 så startades Sturebyskolans fokusgrupp för NPF. Gruppen är öppen för alla vårdnadshavare på Sturebyskolan med ett intresse kring NPF och i nuläget består gruppen av ca 18 vårdnadshavare.

NPF är en förkortning på Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar och i den gruppen ingår ADHD, ADD, Autismspektrum, tourettes samt tal- och språkstörningar.

Att leva med en NPF-diagnos kan ofta innebära att det kan vara svårt att sortera, planera, minnas, prioritera och förstå sociala koder. Det kan leda till stark stress om det ställs för höga krav på förmågor som är nedsatta.

Syftet med gruppen är att kunna utbyta erfarenheter med varandra med fokus på skola och fritids. Det ligger i gruppens intresse att bidra till en större tillgänglighetsanpassning av undervisningen och fritidstiden överlag på Sturebyskolan samt kunna bistå med kunskap och erfarenhet i frågor som rör NPF.

Kontakt NPF-gruppen: NPF.Sturebyskolan@outlook.com