Verksamhetsplan

I Föräldraforums verksamhetsplan presenteras de verksamheter FF kommer att arbeta med innevarande läsår. Under respektive mål och aktivitet namnges även personer som anmält intresse för att arbeta med frågan under läsåret eller som tillsatts av FF vid tidigare möten. I några fall finns ingen namngiven person.

Det finns en möjlighet för alla hågade att delta i det viktiga arbetet. När du läst igenom verksamhetsplanen och känner att du kan tänka dig att delta mer aktivt i någon av grupperna, hör av dig till oss via info@ffsturebyskolan.se och visa ditt intresse.

Här hittar du länk till hela verksamhetsplanen för 2015/2016: Verksamhetsplan 2015-2016

Sturebyskolans Föräldraforum (vidare kallat FF), har till syfte att med en bred förankring bland föräldrar verka för ett öppet samarbetsklimat mellan Sturebyskolans personal, föräldrar och elever.

FF ska enligt stadgarna verka för sitt syfte bland annat genom att:

 • överföra information från skola till föräldrar och från föräldrar till skola
 • ge skolans ledning en bredare plattform för beslut genom att verka som remissinstans
 • aktivt verka för våra barns utveckling genom bland annat sociala aktiviteter och representation i förvaltningsrådet/skolrådet
 • driva för skolans utveckling viktiga frågor och stödja skolan utåt
 • hjälpa och stödja barn och föräldrar med särskilda behov med tips och att hitta rätt informationskanaler

En sammanfattning av föreslagna aktiviteter för FF under läsåret 2015/2016:

 1. Verka för att skapa god arbetsmiljö för elever på skolan
 2. Stärka elevdemokratin i skolan genom deltagande i skolrådet
 3. Verka för att stödja skolan utåt och driva för skolans utveckling viktiga frågor
 4. Värna rättigheter för elever med läs- och skrivsvårigheter inklusive dyslexi
 5. Verka för att skolbiblioteket utvecklas och används som pedagogisk resurs
 6. Skapa en tryggare och bättre miljö i närområde genom nattvandrarverksamhet
 7. Skapa en trafiksäker miljö för Sturebyskolans elever och personal till och från skolan
 8. Arrangera en julmarknad under höstterminen och en cykeldag under vårterminen
 9. Ge ekonomiskt bidrag till angelägna ändamål via FF:s fonder, bland annat bidrag till skolresa och friluftsaktiviteter
 10. Verka för att stödja fritidsverksamheten i åk 4
 11. Engagera fler föräldrar i verksamheten